Beleidsplan 2024 -2028

Het beleid in deze periode zal zich uiteraard blijven concentreren op het realiseren van de
doelstelling van de stichting Dierenpiramide zoals verwoord in de oprichting statuten :
(het bevorderen van) de opvang, de verzorging en de bescherming van huisdieren in geheel
Nederland.

Het belang van de dieren heeft bij de stichting T.A.T. de hoogste prioriteit en binnen dit kader zal de besluitvorming met betrekking tot opvang en verzorging worden bepaald.

Het (mede) speerpunt van het beleid zal zijn het respecteren van de intrinsieke waarde van ieder
dier, wat inhoudt het creëren van leefomstandigheden die recht doen aan de aard van het
betreffende dier m.b.t. huisvesting, verzorging, voeding en medische begeleiding.

Daarnaast zal de stichting Dierenpiramide voorlichting ondersteunen en uitvoeren, en zal er
worden gestreefd naar een professionele samenwerking met andere stichtingen, bijvoorbeeld bij
herplaatsing van moeilijk te herplaatsen dieren.


De stichting wil de maatschappelijke cohesie bevorderen (de stichting is tenslotte een Algemeen
Nut Beogende Instelling!!) door het bieden van combinatie hulpverlening, omdat het strak
functioneren binnen kaders, procedures en regelgeving, slechts gedeeltelijk oplossingen kan
bieden die momenteel ontstaan door de snel veranderende maatschappij en mentaliteit, en het
praktisch ontbreken van het beschermen van dieren. Het bestuur is van mening dat problemen
opgelost kunnen worden door goede bereikbaarheid (dus geen eindeloze hoeveelheid
keuzemenu’s of doorschakelingen), direct handelen, een flexibele opstelling, en creatief denken en handelen. Het stichtingsbestuur vindt samenwerking met andere maatschappelijke organisaties van groot belang. Het dierenwelzijn wordt op deze wijze vanuit een brede basis bevorderd.

De stichting staat achter de oprichting van dierenklinieken waar dieren tegen eveneens sterk
gerudceerde prijzen medisch kunnen worden behandeld, omdat het bestuur van mening is dat
dieren niet het slachtoffer mogen worden van bezuinigingen , persoonlijke problematiek zoals
scheidingen, een respectloze mentaliteit of hoge B.T.W. tarieven.

In dit kader zal de opvang van de stichting zich concentreren rond de opvang van dieren met een
handicap of (te behandelen) chronische ziekten zoals hartproblemen, suikerziekte of ataxie.
In deze gevallen zal de stichting om voor de hand liggende redenen, afzien van herplaatsing. . Het doel is om voor deze vorm van opvang projecten te ontwikkelen ter professionalisering en realisering van een kwalitatief uitstekende opvang.

Naast ons werk voor de dieren zal het stichting bestuur , daar waar mogelijk, streven naar meer naamsbekendheid van de stichting .


Het bestuur zal de maatschappelijke ontwikkelingen volgen, om zodoende het invullen van de doelstellingen van de stichting Dierenpiramide te garanderen.

Reacties zijn gesloten.